دربارۀ ما

این سایت جهت استقلال هر چه بیشتر افراد نابینا و همچنین آرشیو مطالب کانال توسط مهندس محمود هژبری در بخش تکنولوژیهای روز برای نابینایان و خانم رضایی نیا در بخش خانه داری و استقلال فردی ایجاد شده است.